Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Du lịch sinh thái cộng đồng

  • Du lịch sinh thái rừng tạo sinh kế cho cộng đồng vùng đệm của Vườn quốc gia Phú Quốc

    (21:16 | 26/05/2022)

    TS Nguyễn Chí Thành1, TS Nguyễn Văn Thịnh2, TS Lê Hữu Phú1, KS Nguyễn Văn Tiệp1, ThS Nguyễn Văn Trung1, ThS Huỳnh Văn Tiến3 1Trung tâm Nghiên cứu Rừng và Đất ngập nước 2Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới 3Vườn quốc gia Phú Quốc Tổ chức sinh kế cho cộng đồng vùng đệm Vườn quốc gia (VQG) Phú Quốc được xây dựng trên cơ sở sử dụng tài nguyên cảnh quan, môi trường của hệ sinh thái rừng để phát triển các dịch vụ du lịch sinh thái (DLST) thông qua triết lý sử dụng hài hòa giữa khai thác và bảo tồn, giữa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư, cộng đồng dân cư và sự đồng thuận của các bên có liên quan. Đây là nền tảng cho việc duy trì giải pháp sinh kế bền vững dựa trên việc sử dụng các dịch vụ của hệ sinh thái rừng một cách bền vững, nhằm nâng cao thu nhập của người dân trong vùng đệm của VQG, góp phần thành công cho mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.